Behandling av personuppgifter
Senast uppdaterat; 2016-10-05

Grundläggande principer
Linen Ledarskap HB och Celltll AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Linen Ledarskap HB och Celltll AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.
När du besöker de delar av Samspel360.se som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet
Linen Ledarskap HB och Celltll AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner, Billmate, uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen – MasterCard, Visa, Amex och Diners. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort.
För åtkomst till ditt eget konto på Samspel360.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Linen Ledarskap HB och Celltll AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Linen Ledarskap HB och Celltll AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Linen Ledarskap HB och Celltll AB. Linen Ledarskap HB och Celltll AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Linen Ledarskap HB och Celltll AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Linen Ledarskap HB och Celltll AB.

Rättelse, insyn och återkallelse
Celltll AB, 556881-7844, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Celltll AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Celltll AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.
Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Kundservice
Celltll AB
RÖSGÅNGEN 6
602 11 Norrköping

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Samspel360.se förbehåller sig Celltll AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen Samspel360.se och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Ändring av policy
Denna policy kan uppdateras av Celltll AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Samspel360.se att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Celltll AB behandlar dina personuppgifter.