Se filmen Ledarskap-Självkänsla  !

Filmen har över 40.000 visningar …
Nolltolerans mot diskriminering = Jämlikhetssträvan …
… är vägen till Reducerad Psykisk Ohälsa …
… och till Optimerad Effektivitet och Fredlig Samvaro
KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T

Din Självkänsla S-T i SjälvkänsloTriangeln® !

Olika definitioner komplicerar begreppet Självkänsla.
Här används den definition som finns i filmen och i modellen SjälvkänsloTriangeln®.
En annan vanligt förkommande definitionen är Self-esteem—“an individual’s subjective evaluation of his or her worth as a person” (Orth & Robins, 2014, p. 381)

Dessa två definitioner är motsägesfulla och förvirrar begreppet Självkänsla. FORTSÄTTNING...

Kartlägg Din Självkänsla S-T i SjälvkänsloTriangeln® NU !

KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T
Med resultatet från Kartläggningen av din självkänsla S-T får du en pdf-fil med 14 sidor:
• Ett tvåsidigt dokument som beskriver just ditt område i SjälvkänsloTriangeln®.
• Definitionen av Självkänsla S-T med hjälp av modellen SjälvkänsloTriangeln®. Innehåller även förklaring till den förvirring som finns kring begreppet ”självkänsla”. 3 sidor.
• 10 sidor med exempel på ytterligheter i hörnen på SjälvkänsloTriangeln®.

Samhällsutveckling

En accelerande och tydlig utveckling i samhället är ett ”allt kallare klimat”, dvs medkänsla och att bry sig om varandra minskar och ersätts av stelbenta regelverk. Om denna trend fortsätter kommer samhället att på något sätt krascha, ty medkänsla och att vilja andra väl och känna tillit till andra är hörnstenar för att upprätthålla ett samhälle. FORTSÄTTNING ...

Först Förstå, sedan Agera

Modellen SjälvkänsloTriangeln®, tillhörande grupputvecklings- och ledarskapsteori är viktiga hjälpmedel för att skapa förståelse för vad som sker och trolig fortsatt utveckling.
Vi avser att utforma lättillgänglig information för alla människor.
Filmen vi gjorde 2012 var ett första steg, nu har vi ett program för Kartläggning av din självkänsla S-T. Att få en uppfattning var man själv är SjälvkänsloTriangeln® är ett ”måste” för att förstå och agera.
KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T

Ledarskapets ansvar

Varje person ser verkligheten utifrån sin position i SjälvkänsloTriangeln®. Så som leder vi oss själva och precis så leder vi andra.
En ”röd” chef ser sitt ansvar som att vara uppgiftsfokuserad och styra med regelverk och normer. Hen varken tror på eller har förmågan att skapa laganda.
En ”grön” chef ser sitt ansvar som att vara relationsorienterad i under uppgifts lösande i laganda.
En ”blå” unviker chefsskap. FORTSÄTTNING …

Hen ser på ansvar utifrån sin position i SjälvkänsloTriangeln®.

Ju högre maktställningar desto oftare kommer dessa att besättas av ”röda” personer. Högst upp i det ”Röda” finner vi psykopater/narcissister och flera forskningar visar att dessa störningar är starkt överrepresenterade i makttoppen. Samtidigt har hela samhällets medelvärde, under de senaste 30 åren, förflyttats åt vänster i SjälvkänsloTriangeln®.
Teorin förklarar dessa skeenden och teorin visar inte heller på denna trend är på väg att vända av sig själv. Det betyder att samhället kan komma att krascha.

Föräldraskapets ansvar

Föräldrar/vårdnadshavare har en unik möjlighet i att bibehålla och stödja barnets höga och opåverkade självkänsla. Vi är fullständigt övertygade att varje förälder/vårdnadshavare gör så gott dom kan, men de agerar givetvis utifrån sin egen position i SjälvkänsloTriangeln®. FORTSÄTTNING …

Det Viktigaste Ledarskapet

Eftersom föräldrar/vårdnadshavare naturligt har den starkaste relationen till barnet och därmed den största möjligheten att bibehålla och stödja barnets höga och opåverkade självkänsla, så borde varje förälder få möjlighet till utbildning … barnen är samhällets framtid. KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T

Skolans ansvar

Förskolan och skolan är barnets första steg ut i världen. Förskolelärare och lärare har ett stort ansvar. De kan agera till vänster i SjälvkänsloTriangeln® med ett rationellt och uppgiftsfokuserat eller till höger med ett relationsorienterat ledarskap … ovetande om SjälvkänsloTriangeln® kommer lärare att agera utifrån sin egen position.

Förskolan före skolan

Att inte integrera utbildning med dessa aspekter i förskole-, lärarutbildningen samt fortbildningar får effekten att föräldrar/vårdnadshavare inte har en aning vad förskolans/skolans lärare ”utsätter” hens barn för. I det relationorienterade ledarskapet är det lärarens ansvar att efterleva och att andra efterlever nolltolerans mot diskriminering.

Fritids- och Idrottsledare

Fritids- och idrottsledare är barnets andra steg ut i världen. Även fritids- och idrottsledare har ett stort ansvar. De kan agera till vänster i SjälvkänsloTriangeln® med ett rationellt och uppgiftsfokuserat eller till höger med ett relationsorienterat ledarskap … ovetande om SjälvkänsloTriangeln® kommer varje ledare att agera utifrån sin egen position.

Fritids- och Idrottsledare på tredje plats

I idrotten har praktiserats begreppet ”prestationsbaserad självkänsla” i enlighet med en annan vanlig definition på självkänsla. I SjälvkänsloTriangeln® blir konsekvensen, ju högre ”prestationsbaserad självkänsla” desto lägre självkänsla S-T.
Återigen, varje fritids- och idrottsledare borde få utbildning och ansvaret ligger uppåt på föreningar och förbund.

Chefer

Att vara chef är en tillsatt position, att vara ledare är en relation med mandat underifrån. Om du går tillbaka och läser i boxen Ledarskap finner vi att ju högre chefer desto mer ”rött”. Dessa personer blir snarast skrämda av dessa teorier och gör allt för avfärda dem som t.ex. flum. Samtidigt har dessa personer makten i dagens samhälle och kan därmed avfärda allt som sägs om filmen, SjälvkänsloTriangeln® osv. FORTSÄTTNING ...

Ledare.

Att generellt få maktens toppositioner att agera på det som läggs fram är alltså orealistiskt, men det finns också en och annan ”grön” i maktens korridorer och hen kan säkert bidra. I övrigt finns utbildningar för de chefer som självmant är intresserade av få uppleva en ”grön” miljö, en personlig utvecklingsmöjlighet och därefter påverkansmöjlighet i samhället !

Grupputvecklingsteori

Grupputveckling har naturligt flöde från Tillhöra till Kontroll / Konflikt till Arbetseffektivitet/Öppenhet. De flesta grupper går in i Konflikt/Kontroll, men kommer inte igenom den fasen utan vänder tillbaka till Tillhöra eller till Subgrupper eller Utanförskap. FORTSÄTTNING …

Kontroll / Konflikt

Det är främst i konflikt kontroll som gruppen formas eller ”går sönder”. De deltagare som är längst åt det ”röda” använder härskarstrategier med avsikt att skapa en rangordning/hierarki i gruppen på de villkor som gäller för hens position i SjälvkänsloTriangeln®. KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T

Motivationsteori

Självklart tror vi att andra blir motiverade av samma triggers som en själv, men motivation har helt olika karaktär beroende på var hens position är i SjälvkänsloTriangeln®.
Först när vi vet vår egen position i SjälvkänsloTriangeln® och de andras positioner kan vi förstå vad som motivation och demotiverar.

Motivation i SjälvkänsloTriangeln®

Ju mer åt det ”röda” desto mer motiveras hen av beröm och uppskattning.
Ju mer åt det ”blå” desto mer demotiveras hen av att bli sedd eller få beröm.
Ju mer åt det ”gröna” desto mer motiveras hen av att bli sedd och demotiveras av omdömen.

Konfliktteori

Konflikt kan definieras som att få sitt egenvärde kränkt/förminskat. Kriterier för egenvärde helt är avhängigt hens position i SjälvkänsloTriangeln®. T.ex. det som kränker en ”röd”, kränker inte en ”grön” och vice versa.

Konflikt och Härskarstrategier

Ju längre till vänster i SjälvkänsloTriangeln® som en konflikt utspelar sig desto mer handlar konflkten om att etablera en rangordning/hierarki. ”Lyckas” parterna, oftast subtilt, etablera en rangordning är konflikten hanterad. Konfliktparter i det ”gröna” uttrycker känslor och försöker lyssna och förstå.

Feedbackteori

Synen på Feedback är helt olika var i SjälvkänsloTriangeln® hen har sin position. Att därför prata om feedback och försöka ge feedback efter vissa mallar kan få helt oförutsedda och demotiverande effekter. FORTSÄTTNING ...

Olika Feedbackmodeller

Till vänster i SjälvkänsloTriangeln® beskrivs feedback som ”bekräftande” och ”korrigerande” av beteenden och arbetssätt. Denna feedback är nästan uteslutande riktad nedåt i organisationen.
Till höger i SjälvkänsloTriangeln® skiljer man på feedback vad gäller uppgiften och feedback som någon ger då den reagerat på samspelet i gruppen. Den senare ger aldrig omdömen.

 

Vi inbjuder till Utbyte och till Samarbete.

* anger obligatoriska fält