Filmen har över 100.000 visningar (inkl. varianter) … Nolltolerans mot diskriminering = Jämlikhetssträvan

… är vägen till Reducerad Psykisk Ohälsa … och till Optimerad Effektivitet och Fredlig Samvaro …

Alla behöver ta ansvar för återskapa medmänsklighet – Vi belyser och Du får reflektera över hur Du kan bidra !

Självkänsla och Egenvärde – (hovra / klicka) Visa mer.

En individs egenvärde kan ha förändrats så att det delvis grundar sig i statusmarkörer (objektifiering) och delvis grundas sig i själva personen och statusfritt. Mer av det ena betyder mindre av det andra.
Solid (hög) Självkänsla är då den inre trygghetskänsla som grundar sig i själva personen - i personens psykologiska kärna - tryggheten i jag är OK, statusmarkörer är ett ickebegrepp.

Anm.: Denna definition skall inte förväxlas med definitionen på engelska Self-esteem—“an individual’s subjective evaluation of his or her worth as a person” (Orth & Robins, 2014, p. 381). Self-esteem är ingen känsla, utan hens uppfattning av sitt eget värde. Visa mer...

Grundläggande mänskliga behov

Alla människor har grundläggande behov såsom:
Fysiska (och kemiska) Behov; Behov av Trygghet; Behov av Tillhörighet och Social Kontakt; Behov av Egenvärde, Behov av Självförverkligande.
I dagens samhälle fokuserar man ofta på människors beteenden och dess konsekvenser. Här utgår vi ifrån grundläggande behov och hur en människas behov kan komma att skruvas / transformeras, beroende på samspelet med andra. Ett skruvat behov kommer att visa sig förändrade beteendemönster.

Vår kommande bok, Samspel360, kommer att beskriva detta på ett lättillgängligt och folkligt sätt.

Behov av Social Kontakt och Tillhörighet – (hovra / klicka) Visa mer.

People need people är de första tre orden i boken FIRO av den humanistiska grupputvecklingsforskaren Ph.D Will Schutz.

Behovet av Tillhörighet indikerar att det behöver finnas någon slags ”gruppering ” som hen kan / får / vill tillhöra. Utan tillhörighet finns man inte i ett sammanhang och utan detta sammanhang så kan livet förlora sin mening.

En social kontakt mellan två människor består av två relationer, två olika känslomässiga knytningar – hens relation till den andre och den andres relation till hen. Detta innebär att begreppet ”vår relation” inte är ett relevant begrepp. Visa mer...

Mer om Social Kontakt och Tillhörighet

Beskrivningen av tillhörighet behöver inte innehålla någon social kontakt med andra människor. Men tillhörighet kan också ha en beståndsdel som är av ömsesidig känslomässig karaktär till en annan människa eller en grupp av människor och detta benämner vi social kontakt.

Social kontakt, inom en grupp, kan under vissa förutsättningar fördjupas i olika stadier (grupputveckling). Tyvärr har vi under lång tid haft en utveckling mot allt ytligare relationer.
Utan någon social kontakt vore människan en solitär och att inte bli sedd och bekräftad av någon annan människa, dvs att bli mött med tystnad och likgiltighet, leder oftast till depression och existentiellt tomrum.

Vår kommande bok, Samspel360, kommer att beskriva detta på ett lättillgängligt och folkligt sätt.

Skruvade behov på individninå – (hovra / klicka) Visa mer.

Skruvning av behov hos en människa tar sig uttryck i förändrade drivkrafter, värderingar, moral, beteendemönster och därmed hur hen samspelar med andra.
De mest mottagliga för skruvning är barn och ungdomar. Detta beror på att de befinner sig i en beroendeställning och/eller i en känslig frigörelseprocess.
Hens beteendemönster kan i sin tur komma att skruva andras behov, även barn till barn !

Vi menar att de centrala behov som riskerar att skruvas är Behovet av Trygghet, Behovet av Egenvärde och Behovet av Social Kontakt och Tillhörighet.
En skruvning av ett grundläggande behov kan också komma att skruva ett annat grundläggande behov hos individen ! Visa mer...

Behoven driver oss in i beteendemönster - Skruvade Behov i förändrade beteendemönster

I dagens samhälle fokuserar man ofta på människors beteenden och dess konsekvenser. Detta kan omgivningen uppleva som problematiskt på olika sätt.
Omgivningen kan med olika medel försöka att ”tala personen till rätta” eller bestraffa, men detta visar sig oftast inte ha önskad effekt – just därför att ett eller flera grundläggande behov är skruvade … hos båda parter !
Att tro eller säga att hen borde göra ett annat val, uppfattas ofta som kränkande.

Men det är Skruvade Behov som tar sig uttryck i förändrade beteendemönster !
Vår kommande bok, Samspel360, kommer att beskriva detta på ett lättillgängligt och folkligt sätt.

Skruvning av behov i ett större perspektiv – (hovra / klicka) Visa mer.

Skruvade Behov har en tendens att sprida sig på ett otäckt sätt, därför att varje människa agerar utifrån sin egen skruvning !

En skruvning av t.ex. Behovet av Egenvärde tar sig uttryck i diskriminering eller upphöjande som båda skapar en mental hiearki.
Ju mer skruvat desto mer diskriminiering / upphöjande - ju mer upplevd mental överlägsenhet kontra underlägsenhet och desto mer tillämpas strategin kontrollera andra.
Konsekvenser visar sig i alla sorts former av diskriminering såsom, mobbning, polarisering, gängkriminalitet, segregation, invandringsmotsättningar, extremism, psykisk ohälsa och kulturers förändringar.
Anm.: Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på resurser eller talanger när en uppgift skall göras. Visa mer...

Mer om samhällsutveckling

I detta ligger att samhällens kultur och normer kommer att förskjutas och att människorna själva har integrerat  ett nytt ’normalt’. Vi menar att en förskjutning skett globalt i viss riktning under många år, som visar sig i ett allt ’kallare’ mellanmänskligt samspel – allt mindre medmänsklighet !

Effekterna av strategin att kontrollera andra avspeglar sig i organisationer, i länder och i globala sammanslutningar, där ett allt ’kallare klimat’ sprids uppifrån.

Vår kommande bok, Samspel360, kommer att beskriva detta på ett lättillgängligt och folkligt sätt.

Var ligger ansvaret – (hovra / klicka) Visa mer.

Vi skiljer på att varje individ har ett ansvar för sina handlingar och att varje organisatoriskt överordnad position dessutom har ett överordnat ansvar.

Anm:: Begreppet ansvar kan inbegripa rena sakförhållanden, men också inbegripa hur vi samspelar med varandra, vilket blir särskilt tydligt i konfliktsituationer.
Anm:: Med begreppet överordnad menar vi att det finns ett överordnat mandat och med det följer en viss klarlagd beslutsrätt. Mandatet kan ha tillkommit genom en demokratisk process eller genom diktatorskap. Visa mer...

Mer om ansvar

Vi menar att världens viktigaste ledarskap är föräldraskapet / vårdnadshavare, tillsammans med tillfälliga ledarskap av andra närstående såsom t.ex. mor- och far föräldrar. Det är här som världens framtid börjar formas i de små barnen.
Sedan kommer förskolelärare, följt av lärare i skolan och idrottsledare.

Naturligtvis är också varje ledarskap i övrigt viktigt och allt viktigare ju högre mandat som innehas.

Vår kommande bok, Samspel360, kommer att beskriva detta på ett lättillgängligt och folkligt sätt.

Vi tar ansvar med boken Samspel360 (hovra / klicka) Visa mer.

Vi, Linen Ledarskap HB, tar initialt vårt ansvar genom boken Samspel360. Sedan följer våra bidrag till de viktigaste ledarskapen, se nedan.

Boken är opolitisk, har ingen religiös koppling och inga som helst segregerande avsikter. Tvärtom, boken understödjer och andas lika människovärde.

Boken är skriven utifrån perspektivet att varje människa är född med en unikhet. Denna unikhet kan, i samspelet med andra, komma att skruvas (eller transformeras). Unikheten är som ordet säger en särskildhet för varje människa, medan skruvning följer ett tydligt och likartat mönster. Boken ägnar stort utrymme hur skruvning av grundläggande behov uppkommer, konsekvenser av skruvning och hur människan kan succesivt återfå sin unikhet.

Bakgrunden till boken är en oroande samhällsutveckling. Som vi ser det har vi sedan 1980-talet upplevt en tydlig utveckling i det svenska samhället till ett 'allt kallare mellanmänskligt klimat', ökad segregering och polarisering samt uppkomst av allt fler konspirationsteorier. Denna utveckling och dess förändringstakt har succesivt accelererat. Paralleller finns i hela världen. Utvecklingen äventyrar samhällens sammanhållning. Visa mer...

Mer om boken Samspel360

Kännetecken i karaktärsdrag och beteendemönster i världen är en tilltagande individualism, egocentricitet, förnedring och mobbning som alla driver på psykosocial ohälsa och allt ’tunnare’ sociala relationer. Många upplever sig inte längre vara en del av samhället om man nu överhuvudtaget ser ett samhälle och har därför inte heller något behov av att bidra till helheten. I spåren följer allt mindre empati och ödmjukhet. Att bry sig om andra byts mot opersonlighet, känslokallt klimat, strikt rationellt tänkande och strikt rationell beslutsfattning.

Ett samhälle kan sociologiskt definieras som en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Alltså, med allt ’tunnare’ sociala relationer och ingen övergripande meningsfullhet i social mening, så äventyras hela samhället.

Samspel360, kommer att beskriva detta på ett lättillgängligt och folkligt sätt.

Föräldraskapets ansvar

Föräldrar / vårdnadshavare har en unik möjlighet i att bygga en inre trygghet hos barnet, att skapa närhet och att underhålla barnets medfödda självklara och solida egenvärde.
Men varje förälder agerar givetvis helt naturligt utifrån sina egna skruvade behov. Häri ligger absolut ingen anklagelse utan en enbart en förståelse för varje förälders unika situation.

Här kan föräldrar / närstående behöva stöd genom t.ex. MVC och BVC. Visa mer …

Föräldrar

Eftersom föräldrar / vårdnadshavare har den närmaste relationen till barnet är deras samspel med barnet viktig för barnets utveckling – världens viktigaste ledarskap.

Problematiken är att varje förälder / vårdnadshavare, som inte har insikt om skruvade behov och sin egna skruvade behov, kommer att möta barn just utifrån egna skruvade behov. Linen Ledarskap HB erbjuder koncept i non-profit anda för MVC och MVC …

Skolans ansvar

Förskolan och därefter skolan är barnets första steg ut i världen. Förskolelärare och lärare behöver i första hand tillfredsställa barns behov av trygghet, behov av egenvärde och behov av social kontakt. Först därefter kan barnet lägga hela sin energi på inlärning.

Problematiken är att en lärare som inte har insikt om skruvade behov och om sina egna skruvade behov kommer att möta barn just utifrån egna skruvade behov. Visa mer ...

Lärarnas ansvar

Om nu föräldrar / vårdnadshavare reducerar skruvning i sitt samspel med barnen, så är det minst lika viktigt att integrera utbildning om skruvade behov i förskole- och lärarutbildningar. Markanta skillnader kan uppnås vad gäller trygghet, upprätthålla nolltolerans mot diskriminering och bygga laganda.
Linen Ledarskap HB erbjuder koncept i non-profit anda …

Idrottens ansvar

Fritids- och idrottsledare är barnets andra steg ut i världen och därmed följer ett stort ansvar inom idrotten. Idrotten kan göra barn mycket gott, men det också tyvärr också skapa skruvning av behov. I boken Samspel360 förklaras t.ex. varför så många idrottare drabbas av psykisk ohälsa.
Anm.: Inom idrotten används ibland begreppet prestationsbaserad självkänsla som står i motsats till vår definition på självkänsla i boken Samspel360. Visa mer …

Fritids- och Idrottsledare

Varje fritids- och idrottsledare borde erbjudas utbildning och förståelse om skruvat egenvärde, så att varje idrottare kan förstå sitt värde som människa och inte för status i objektifiering. Förståelse börjar med, att som ledare, få insikt i skruvade behov och sina egna skruvade behov – förstå att varje person leder i samklang med egna skruvade behov. Insikten är speciellt viktigt ju yngre barn man leder. Linen Ledarskap HB erbjuder koncept i non-profit anda till SISU  …

Organisationers ansvar

En chef är en tillsatt position uppifrån, att vara ledare innebär en etablerad relation med mandat underifrån.

Flera forskningsstudier pekar på att ledare med mandat underifrån är relationsorienterade, trygga och tydliga. I organisationen utvecklas trivsel, laganda, jämlikhet och dubbelt så hög effektivitet som i rationella hierarkiska kulturer. Visa mer ...

Chef till Ledare

Linen Ledarskap HB erbjuder, non-profit, ett välbeprövat koncept för en 5-dagars upplevelsebaserad grupputvecklingsprocess.
Vi föreslår koncept för 2-dagars Workshops för arbetsgrupper, enligt non-profit.
Vi föreslår koncept för studiecirklar, enligt non-profit.
Varje organisation som önskar utveckla sin organisation åt ökad jämlikhet, lika människovärde  och nolltolerans mot diskriminering är välkomna.