Se Filmen Ledarskap-Självkänsla  !

Filmen har över 40.000 visningar …
Nolltolerans mot diskriminering = Jämlikhetssträvan …
… är vägen till Reducerad Psykisk Ohälsa …
… och till Optimerad Effektivitet och Fredlig Samvaro
KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T

Din Självkänsla ST i SjälvkänsloTriangeln® !

Olika definitioner komplicerar begreppet Självkänsla.
Här används den definition som finns i filmen och i modellen SjälvkänsloTriangeln®.
En annan vanligt förkommande definitionen är Self-esteem—“an individual’s subjective evaluation of his or her worth as a person” (Orth & Robins, 2014, p. 381)
Self-esteem är ingen känsla, utan ens uppfattning om sitt egenvärde. Självkänsla är ens innersta känsla av att jag är OK oavsett statusmarkörer.
Dessa två definitioner blir motsägesfulla och förvirrar begreppet Självkänsla. FORTSÄTTNING...

Kartlägg Din Självkänsla ST i SjälvkänsloTriangeln® NU !

KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T
Med resultatet från Kartläggningen av din självkänsla ST får du en pdf-fil med 17 sidor:
• Ett tvåsidigt dokument som beskriver just ditt område i SjälvkänsloTriangeln®.
• 15 sidor som beskriver definitionen av Självkänsla ST med hjälp av modellen SjälvkänsloTriangeln® och dessutom ett antal exempel för att förklara beteendemönster som är typiska för olika positioner i SjälvkänsloTriangeln®.

Samhällsutveckling

En accelerande och tydlig utveckling i samhället är ett ”allt kallare klimat”, dvs människor reduceras till pusselbitar som plockas in i rationella regelverk. Om denna trend fortsätter kommer samhället att på något sätt krascha, ty medkänsla, att vilja andra väl och känna tillit till andra är hörnstenar för att upprätthålla ett samhälle i social mening. FORTSÄTTNING ...

Först Förstå - sedan Agera

Linen Ledarskap HB fokuserar på att bidra med lättillgänglig information för alla människor. Vi har utvecklat SjälvkänsloTriangeln® (2008), Filmen Ledarskap-Självkänsla (2012) och  Kartläggning av din självkänsla ST (2015) med tillhörande Grupputvecklings- och Ledarskapsteorier.
Bakom oss har vi forskning, evidens och 250 stycken upplevelsebaserade 5-dagars utbildningar (eget koncept 2008). Linen Ledarskap HB utvecklar en två-dagars workshop (2017) tillsammans med Fryshuset, som på sikt är tänkt att ingå i folkbildning.
KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T

Ledarskapets ansvar

Varje person ser verkligheten utifrån sin position i SjälvkänsloTriangeln®. Såsom vi leder oss själva (inre ledarskap) - så leder vi andra (ledarskap).
Ju ”rödare” chef desto mer ser chefen sitt ansvar som uppgiftsfokuserad och att styra med regelverk och normer. Hen styr bort från känsloreaktioner, tror på konkurrens och är skeptisk till laganda.
Ju ”grönare” chef desto mer ser chefen sitt ansvar i relationsorientering, skapa lagande för att optimera både trivsel och effektivitet.
Ju ”blåare” chef desto mer undviks chefsskap. FORTSÄTTNING …

Hen ser på ansvar utifrån sin position i SjälvkänsloTriangeln®.

Ju ”rödare” en person är desto större behov av att kontrollera andra människor.
Som en naturlig följd kommer allt högre maktställningar att bli överrepresenterade av allt ”rödare” personer. Högst upp i det ”röda” finner vi psykopater / sociopater / narcissister och flera forskningar visar att dessa personligheter är starkt överrepresenterade i makttoppen. Samtidigt antas hela samhällets medelvärde, under de senaste 30 åren, förflyttats åt vänster i SjälvkänsloTriangeln®.
Detta ser vi som en Varningsflagga för samhällets fortlevnad !

Föräldraskapets ansvar

Föräldrar / vårdnadshavare har en unik möjlighet i att bibehålla och stödja barnets höga och opåverkade självkänsla. Vi är fullständigt övertygade att varje förälder / vårdnadshavare gör så gott dom kan, men de agerar givetvis utifrån sin egen position i SjälvkänsloTriangeln®. FORTSÄTTNING …

Det Viktigaste Ledarskapet

Eftersom föräldrar / vårdnadshavare har den närmaste relationen till barnet och därmed den största möjligheten att bibehålla och stödja barnets höga och opåverkade självkänsla, så borde varje förälder få ta del av dessa tankegångar … barnen är samhällets framtid. KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T

Skolans ansvar

Förskolan och skolan är barnets första steg ut i världen. Förskolelärare och lärare kan agera till vänster i SjälvkänsloTriangeln® med ett mer rationellt och uppgiftsfokuserat ledarskap eller till höger med ett mer relationsorienterat. Omedvetna om SjälvkänsloTriangeln® kommer lärare att agera utifrån sin egen position. FORTSÄTTNING ...

Förskolan och skolan

Att inte integrera utbildning med dessa aspekter i förskole- och lärarutbildningar får till följd att varken föräldrar / vårdnadshavare eller samhälle kan föra en dialog med förskolans / skolans lärare / skolledare om t.ex. mobbning.
I det relationsorienterade ledarskapet är det lärarens ansvar att efterleva och att andra efterlever nolltolerans mot diskriminering.

Fritids- och Idrottsledare

Fritids- och idrottsledare är barnets andra steg ut i världen och därmed ett stort ansvar. De kan agera till vänster i SjälvkänsloTriangeln® med ett prestationsfokuserat ledarskap eller till höger med ett mer relationsorienterat ledarskap. Omedvetna om SjälvkänsloTriangeln® kommer varje ledare att agera utifrån sin egen position. FORTSÄTTNING …

Fritids- och Idrottsledare

I idrotten har etablerats begreppet ”prestationsbaserad självkänsla” i enlighet med en annorlunda definition på självkänsla. Konsekvensen blir att ju högre ”prestationsbaserad självkänsla” desto lägre självkänsla ST !
Varje fritids- och idrottsledare borde erbjudas förstäelse om SjälvkänsloTriangeln® så att idrottare kan förstå sitt värde som människa.

Från Chef

Att vara chef är en tillsatt position uppifrån, att vara ledare är en relation med mandat underifrån.
Flera forskningsstudier pekar på att ledare med mandat underifrån är relationsorienterade och tydliga. I organisationen utvecklas trivsel, jämlikhet och dubbelt så hög effektivitet som i hierarkiska kulturer. FORTSÄTTNING ...

till Ledare.

Vi kommer under våren 2018 att starta en serie med 2-dagars Workshops för arbetsgrupper. Det är en metod för att länka samman teori med workshops och att praktisera Lika Människovärde !
De chefer som vill utveckla sig själva, sina medarbetare och sin organisation åt mer jämlikhet / Lika Människovärde / nolltolerans mot diskriminering är välkomna.

Grupputvecklingsteori

Grupputveckling har naturligt flöde från Tillhöra till Kontroll / Konflikt till Arbetseffektivitet/Öppenhet. De flesta grupper går in i Konflikt/Kontroll, men kommer inte igenom den fasen utan vänder tillbaka till Tillhöra eller till Subgrupper eller Utanförskap. FORTSÄTTNING …

Kontroll / Konflikt

Det är främst i konflikt kontroll som gruppen formas eller ”går sönder”. De deltagare som är längst åt det ”röda” använder härskarstrategier med avsikt att skapa en rangordning/hierarki i gruppen på de villkor som gäller för hens position i SjälvkänsloTriangeln®. KLICKA HÄR för KARTLÄGGNING av SJÄLVKÄNSLA S-T

Motivationsteori

En vanlig föreställning är att andra blir motiverade av samma triggers som en själv. I SjälvkänsloTriangeln® förklaras helt olika motivationsmönster beroende på position. Först när vi vet vår egen position i SjälvkänsloTriangeln® och de andras positioner kan vi förstå vad som motivation och demotiverar.

Motivation och självkänsla

Ju mer ”röd” desto mer motiveras hen av beröm och uppskattning. Ju mer ”blå” desto mer demotiveras hen av att få beröm.
Ju mer ”grön” desto mer motiveras hen av att bli sedd som person och demotiveras av omdömen.

Konfliktteori

Konflikt kan definieras som att få sitt egenvärde kränkt / förminskat. Kriterier för egenvärde är avhängigt hens position i SjälvkänsloTriangeln®. T.ex. det som kränker en ”röd” är att ifrågasätta hens status.

Konflikt

Ju längre till vänster i SjälvkänsloTriangeln® som en konflikt utspelar sig desto mer handlar konflkten om att etablera en rangordning / hierarki. ”Lyckas” parterna etablera en rangordning är konflikten hanterad. Konfliktparter i det ”gröna” uttrycker känslor och lyssnar för att förstå. FORTSÄTTNING …

Feedbackteori

Synen på Feedback är helt olika beroende på position i SjälvkänsloTriangeln®. Att därför generellt prata om feedback och försöka ge feedback efter en viss mall kan få helt oförutsedda och demotiverande effekter. FORTSÄTTNING ...

Olika Feedbackmodeller

Till vänster i SjälvkänsloTriangeln® beskrivs feedback som ”bekräftande” och ”korrigerande” av beteenden / arbetssätt och nästan alltid riktad nedåt i en hierarki.
Till höger i SjälvkänsloTriangeln® skiljer man på feedback på uppgiften och feedback på reaktioner i samspelet.